Czy można samemu opróżnić szambo?

Czy można samemu opróżnić szambo?

Właściciele nieruchomości, które nie są przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej często zastanawiają się nad możliwością samodzielnego opróżniania zbiornika asenizacyjnego i wywozu bądź utylizacji nieczystości. Przedsięwzięcie to, choć nieprzyjemne, z pewnością mogłoby się przełożyć na spore oszczędności. A jak to wygląda od strony prawnej? Czy wywóz szamba we własnym zakresie jest zgodny z obowiązującymi przepisami? 

Gminy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości, które mają obowiązek kontrolować. Przedmiotem kontroli jest:

  • budowa zbiornika zgodnie z przepisami prawa (szczególnie w zakresie jego lokalizacji i odległości od innych obiektów), 
  • szczelność zbiornika bezodpływowego (szczególnie w zakresie posiadania nielegalnych odpływów), 
  • usuwanie zawartości zbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Opróżnianie szamba 

Usługi asenizacyjne takie jak usuwanie i przewóz nieczystości płynnych mogą być świadczone wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione firmy. Firmy te muszą posiadać odpowiednie pozwolenie na prowadzenie powyższej działalności. Co ważne, każdorazowe skorzystanie z usług firmy asenizacyjnej musi się kończyć otrzymaniem dokumentów potwierdzających wykonanie usługi. Może to być umowa z firmą, do której dołączony jest harmonogram odbioru nieczystości lub rachunek za wykonaną usługę. 

Dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości są z perspektywy właściciela nieruchomości bardzo ważne. Gmina ma prawo wezwać właściciela do okazania dokumentów potwierdzających regularne opróżniane zbiornika. W przypadku braku dokumentów potwierdzających opróżnienie zbiornika przez uprawnioną do tego firmę właściciel zbiornika może się spodziewać nałożenia przez gminę kary grzywny. Kara może wynosić nawet 5000 złotych. Dodatkowo władze gminy wzywają pogotowie kanalizacyjne i zlecają opróżnienie zbiornika na koszt właściciela. Gmina ma prawo zlecić wywóz szamba na koszt właściciela zbiornika za każdym razem, kiedy ten nie jest w stanie udokumentować prawidłowego zagospodarowywania zawartości zbiornika na nieczystości. 

Samodzielne opróżnianie szamba a obowiązujące przepisy 

Wszelkie próby samodzielnego opróżnienia zbiornika asenizacyjnego są nielegalne. Dotyczy to zarówno opróżniania całości, jak i części zbiornika. Niezgodne z prawem jest również celowe rozszczelnianie zbiorników w sposób umożliwiający przesączanie się nieczystości płynnych do gruntu, a nieszczelności spowodowane korozją lub uszkodzeniami mechanicznymi powinny być niezwłocznie usunięte. W zależności od jego stanu zbiornik należy uszczelnić lub wymienić na nowy. 

Obowiązujące w tym zakresie przepisy wydają się być niezwykle restrykcyjne, jednak ich celem jest ochrona środowiska naturalnego i ludzi przed skażeniem biologicznym, do którego mogłoby dojść w wyniku niekontrolowanego wycieku fekaliów do gruntu. To bardzo ważne, aby nieczystości płynne były zagospodarowywane w odpowiedni sposób, co wiąże się z ich filtracją i oczyszczaniem.